moozig ranking
(1) 461->NAGATO
(2) 467->JEEP
(3) 474->zip
(4) 489->KYON
(5) 495->KOIZUMI
(6) 498->MIKURU
(7) 589->RYO
(8) 652->gg
(9) 665->gills
(10) 715->ABC
(11) 728->Jack
(12) 753->nori
(13) 763->ASGARD
(14) 787->PIKAPI
(15) 787->JENNIFER
(16) 789->KURAHARHI
(17) 792->jinkaku
(18) 796->YK
(19) 827->KAI
(20) 831->TGOD
(21) 836->kimu
(22) 850->A
(23) 852->HII
(24) 864->yoko
(25) 876->pompom
(26) 881->
(27) 887->kokomoji
(28) 919->Kazulong
(29) 919->kenny
(30) 929->A
(31) 945->TAKASHI
(32) 946->A
(33) 951->akr
(34) 956->KY
(35) 957->MAXFOX
(36) 961->MIDORIKAWA
(37) 962->KURO
(38) 974->mozuku
(39) 979->MALCO
(40) 979->MKA
(41) 981->PB
(42) 985->John
(43) 985->daiki
(44) 991->kossy
(45) 995->uri
(46) 1027->KETSUAGO
(47) 1029->yuhi
(48) 1032->CARBUNCLE
(49) 1038->agmj
(50) 1039->mirabo
(51) 1061->
(52) 1064->ZERO
(53) 1064->FENG
(54) 1069->yasegaeru
(55) 1070->JAPADNETT
(56) 1085->K
(57) 1093->TOMIY
(58) 1095->a
(59) 1096->AKB
(60) 1106->mgh
(61) 1112->adg
(62) 1113->whj
(63) 1125->ZIPPO
(64) 1131->KAHEE
(65) 1151->SHOHEI
(66) 1154->
(67) 1158->keiko
(68) 1161->ADG
(69) 1167->YOSHIE
(70) 1167->yes
(71) 1168->AKAKO
(72) 1175->nag
(73) 1191->HIRO
(74) 1200->yuuki
(75) 1210->L
(76) 1221->nyatta
(77) 1229->ken
(78) 1233->ior
(79) 1241->Tsuji
(80) 1243->pensuke
(81) 1247->TALTAL
(82) 1249->nae
(83) 1258->kaz
(84) 1259->Yosshi
(85) 1272->
(86) 1274->Notarumu
(87) 1285->HAL
(88) 1285->
(89) 1288->MOCCHAN
(90) 1296->Gassy
(91) 1296->mon
(92) 1306->kalta
(93) 1311->ol
(94) 1315->kuukii
(95) 1320->B
(96) 1326->asa
(97) 1329->AAAAA
(98) 1339->hoshi
(99) 1346->nutz
(100) 1350->YUUMAMA